V této třídě KRTEČEK vyučují paní učitelky Bc. Taťána Řehová,
Kristýna Fluksová a asistentka pedagoga Daniela Zemanová, Dis..

(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)


Počet dětí ve třídě: 28
Třída věkově heterogenní: 3-5 let (integrované děti se SVP)

 

Charakteristika třídy KRTEČEK

       Ve třídě Krteček je ve školním roce 2017-2018 zapsáno 28 dětí. Z toho je 15 chlapců a 13 děvčat. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí mezi třemi až pěti roky. Ve třídě je integrováno předškolní dítě se SVP .

       S dětmi budou pracovat paní učitelky Bc.Taťána Řehová, Kristýna Fluksová a asistentka pedagoda Daniela Zemanová, Dis..

       Děti budou vzdělávány dle nového RVP PV, školního vzdělávacího programu , který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“   a v programu Začít spolu. Z těchto programů vychází i třídní vzdělávací program s názvem: „ DIVOKRAJ“.

 

Filosofie třídního vzdělávacího programu ve třídě KRTEČEK:

     Motto:   „Ať je hezky, prší, taje, nedaleko Divokrajenajdeš louky, trávu, kytky, ale taky divoskřítky.Každý skřítek bydlí , tam kde se mu líbí,   každý žije tak, jak má nejvíc rád."

                                                                                                                                                                              

   Třídní vzdělávací program s názvem „ DIVOKRAJ“ vychází z nového  RVP pro MŠ , programu Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a je zaměřen na environmentální problematiku, které se budeme věnovat během celého školního roku. S holčičkou Anežkou a veverkou Emilkou se vydáme do Divokraje. Tahle krajina je nám všem důvěrně známá, ale zároveň plná překvapení. Hemží se to v ní totiž hodnými skřítky a sem tam se objeví i nějaký ten zlobivý trpaslík! Anežka je však šikovná a rázná, a když se její malí kamarádi ocitnou v nesnázích nebo se pohádají, neváhá a udělá všechno pro to, aby jim pomohla. S veverkou Emilkou, Anežkou a skřítky projdou děti čtyřmi královstvími.

     V prvé řadě budeme klást důraz na všeobecný rozvoj dítěte s respektováním jeho individuality. Filosofií naší třídy bude rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, poznávání, osvojování si a společným sdílením základních hodnot kulturní civilizované společnosti a položit tak základ celoživotního vzdělávání . Důraz budeme klást jak na vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, tak se budeme snažit podchytit děti nadané a odpovědně rozvíjet jejich talent.

     Dnešní náročná doba je zaměřená především na výkon jedince a materiální hodnoty. Pomalu se vytrácí úcta k lidem a k přírodě. Proto se budeme snažit vést děti k ohleduplnosti, respektování ostatních lidí a k péči o životní prostředí. Budeme se snažit, aby každý jedinec pochopil, že je v tomto procesu jedinečný a důležitý. Předškolní výchova poskytuje důležitou a neopakovatelnou možnost na děti v tomto směru působit. Věříme, že pokud dítě v tomto věku získá základní postoje a vědomosti, ponese si je s sebou po celý život.

     Našim hlavním úkolem v rámci environmentální výchovy projektem DIVOKRAJ je přispět k tomu, aby děti předškolního věku pochopily, že prostředím je všechno kolem nás - lidé, společnost i příroda, aby se orientovaly v jednoduchých jevech a dějích, které je bezprostředně obklopují, aby dovedly zvážit rizika a přínosy svého jednání, aby se učily odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k prostředí. Dalším úkolem je naučit děti některým dovednostem, které se na ochraně, tvorbě a péči o životní prostředí podílejí.

Směry a cíle pedagogického působení:

     Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobíme vývojovým zvláštnostem a individuálním vzdělávacím potřebám dítěte. Budeme se snažit o osobní rozvoj každého dítěte se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v součinnosti s rodinou. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Učit je poznávat a chápat okolní svět, aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, experimentovat, přemýšlet, tvořit a seberealizovat se. Nabízet a zprostředkovávat dětem maximálně podnětné prostředí, mnohostranné a pestré zážitky. Vždy upřednostňovat vyvážený poměr spontánních, zájmových aktivit a didakticky řízených činností. Vytvářet klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi. Velký důraz budeme klást na vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, k péči o vlastní zdraví a ochranu životního prostředí, kladného vztahu ke všemu živému i neživému v přírodě..

Třídním vzdělávacím programem se budeme snažit v oblasti EVVO na konci školního roku dosáhnout u dětí těchto cílových kompetencí:

1. Uvědomit si, že svým chováním můžeme spoluvytvářet prostředí pohody.

   - Mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře zdraví, zdraví ostatních       

       a přírody.

2. Chtít poznávat své okolí a svět.

   - Chtít rozumět okolnímu světu,přírodě, tomu, co vidí, slyší, hmatá, pociťuje…

- Mít povědomí o existenci planety Země jako součásti vesmíru.

   - Mít povědomí o odlišnostech i podobnostech věcí a jevů, které je obklopují.

   - Vědět o rozmanitosti krajiny, počasí, přírody.  

3. Chovat se vstřícně a ochotně pomoci tam, kde je třeba, zvládat jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých.

   - Vykonávat jednoduché činnosti podporující zdraví těch společenství, v nichž žijeme.

   - Mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře zdraví, zdraví ostatních lidí  

     a přírody.

4. Mít zájem pochopit jevy kolem sebe, ptát se.

   - Chápat vzájemné vazby v konkrétním životním celku (ekosystému).

   - Zajímat se o odpovědi i na otázky přesahující běžný lidský život – co bylo, co bude pak.

5. Prožívat vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou.

   - Pociťovat sounáležitost s živou i neživou přírodou.

   - Vnímat estetické hodnoty živé i neživé přírody.

   - Vnímat krásu jako jeden z projevů zdraví přírody.

6. Ochraňovat přírodu, cítit k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozovat.

   - Chovat se odpovědně.

- Přizpůsobit své chování tak, aby jeho důsledky nepoškodily zdraví těch společenství, v nichž žijeme

- Upozorňovat na situace, kdy dochází k poškození blízkého životního prostředí.

   - Uvědomovat si , že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah ke zdraví přírody.

- Umět nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu s udržitelným rozvojem a minimalizovat

     negativní vlivy.

   - Osvojit si praktické dovednosti, které přispívají k péči o životní prostředí (recyklace, zahradnické

     a pěstitelské práce.

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2017 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena