V této třídě CIPÍSEK vyučují paní učitelky Bc. Renáta Chovančíková,
Ivana Marynčáková, školní asistent Lenka Gajďoková

kremilek cipisek
krtecek rakosnicek
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 22 dětí 
Děti věkově homogenní: 2 - 3 roky

 
Charakteristika batolecí třídy Cipísek - školní rok 2022/2023

 Batolecí třída Cipísek v mateřské škole Paskov je uzpůsobena pro děti od dvou do tří let. V letošním roce je přihlášeno do třídy 22 dětí z toho 14 dívek a 8 chlapců. V září nenastoupí  všechny děti, některé nastoupí průběžně v dalších měsících. Pro děti z Cipíska je vybudovaná z celá nová šatna a další vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické podmínky. Prostory této třídy jsou veselé, v jemných barvách s dostatkem podnětů pro spontánní hru. Prostory pro odpočinek nebo soukromí.

Charakteristika třídního vzdělávacího programu třídy Cipísek ve školním roce 2022 - 2023

Hlavní myšlenka názvu ,, RADOVÁNKY S CIPÍSKEM A JEHO KAMARÁDY“ je vytvořit pro děti prostředí plné her, tvoření, radosti a pohody, aby se zde cítily spokojeně bezpečně.
Spolu s Cipískem chceme rozvíjet děti ve všech oblastech vzdělávání tak, aby byly s ohledem na věk samostatné v sebeobsluze, schopnými zvládat jednoduché pracovní úkoly a měly základy učení, na které budou navazovat paní učitelky v další třídě.


Dílčí cíle TVP:
Dítě a jeho tělo:
- Zvládnout sebeobsluhu
- Rozvíjet pohybové dovednosti dětí
- Osvojit si poznatky k podpoře zdraví a bezpečí
Dítě a jeho psychika:
- Rozvíjet komunikační dovednosti, řečový projev a smyslové vnímání
- Vytvářet a rozvíjet citové vztahy
- Umět vyjádřit své pocity, dojmy a myšlenky
Dítě a ten druhý:
- Dodržovat společná pravidla
- Rozvíjet sounáležitost ve skupině
- Rozvíjet ohleduplnost k ostatním

Dítě a společnost:
- Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí
- Vytvářet a rozvíjet kulturně estetické dovednosti
Dítě a svět:
- Seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije
- Rozvíjet vztah dítěte k přírodě
- Rozvíjet ekologické myšlení

 


SPECIFICKÉ ZAMĚŘENÍ NAŠÍ TŘÍDY:
U těchto malých dětí se zaměříme na usnadnění adaptace a zvládání sebeobsluhy. Rozvoj hrubé motoriky.
Častý problém je špatná výslovnost dětí, proto zařadíme kolektivní logopedická cvičení.
Vzdělávací nabídka přiměřená věku dětí. Individuální přístup (pomáhat tomu, kdo má problém či naopak rozvíjet talent).
Cíle a výstupy vybíráme ze ŠVP.


CÍL:
1. Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
2. Rozvoj poznatků, schopností a dovednosti
3. Vytváření prosociálních postojů (tolerance, respektu, přizpůsobivosti)
4. Přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny, rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovednosti dítěte
5. Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách


VÝSTUPY:
1. Zvládat základní pohybové dovednosti
2. Umět se vyjádřit buď slovně, pohybově, výtvarně nebo mimikou
3. Vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, hru rozvíjet a obohacovat
4. Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (literární, výtvarnou, hudební, dramatickou, atd.)
5. Být citlivý k přírodě

 


 


 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.