V této třídě MAKOVÁ PANENKA vyučuje p. uč. Alena HorklováNikola Kohutová

  


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 12 dětí
Věk dětí: od 3 let

Charakteristika třídy Maková panenka

Ve třídě Maková panenka je ve školním roce 2019-2020 zapsáno 12 dětí ve věku od 3 let.

Až na jednu holčičku jsou všechny děti v MŠ nové. Na školku si teprve zvykají a seznamují se s režimem dne, chodem školy a třídy. Učí se samoobsluze a zvykají si trávit delší dobu v odloučení od rodičů.

Hlavním úkolem je začlenit všechny děti do kolektivu a rozvíjet vztahy mezi nimi. Důležité je navodit u dětí pocit důvěry, aby s námi spolupracovaly a komunikovaly bez jakýchkoliv zábran nebo strachu. Budeme vytvářet především pohodové a přátelské prostředí pro příjemný pobyt v MŠ, aby děti lépe zvládaly adaptaci na nové prostředí, kamarády. A aby zde cítily jistotu a bezpečí. Přizpůsobujeme se individuálním potřebám dítěte a budeme každé dítě respektovat jako jedince. Dbáme na pocity a potřeby každého z dětí. Děti se budou učit samostatnosti v sebeobsluze, důležité bude dodržování režimu dne a pravidel třídy.

S dětmi pracují dvě paní učitelky.

Třída Maková panenka je rozdělena na dvě části. Ve třídě se pracuje v centrech aktivit nebo při klidových činnostech. Centra aktivit jsou rozdělená na: Manipulační hry, kde děti manipulují s drobnými předměty a rozvíjejí především jemnou motoriku. V Ateliéru děti malují a vytvářejí nejrůznější výrobky. Další centrum se nazývá Knihy – písmo, v tomto centru se děti učí šetrně zacházet s knihou a získávat zajímavé informace. Dále máme centrum Domácnost, zde odšťavňujeme a vaříme. Pokusy-objevy, kde se děti učí například používat mikroskop, v neposlední řadě máme centrum Dílna, Kostky a Doprava, zde si děti tvoří prostorové stavby. Hudba, kde se děti učí zacházet s Orffovými nástroji, zpívají nejrůznější písničky, tančí, rytmizují říkadla. Ve druhé části třídy v herně cvičíme, hrajeme si, pracujeme v dramatickém centru.

Děti pracují podle Třídního vzdělávacího programu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu. Vzdělávání probíhá v integrovaných blocích.

Děti jsou velmi zvídavé, pracovité, aktivní, úkoly plní vždy s nadšením. Vhodnou motivací děti podpoříme v objevování nových poznatků a zkušeností. Budeme s dětmi pracovat na jejich trpělivosti a zvládání krizových situací. Zaměříme se také na řešení problémů, aby děti neřešily situaci agresí. Zaměříme se také na pravidla soužití v dětském kolektivu.

Z důvodu, aby se děti v MŠ cítily jako doma, zapojujeme je do drobných prací ve třídě, například: zametání drobků, utírání stolů, péče o květiny, péče o zvířátko.

Doufáme, že se dětem ve třídě Maková panenka bude líbit a budou MŠ navštěvovat s chutí.

 

Charakteristika Třídního vzdělávacího programu třídy„Maková panenka“ 2019/2020

Název Třídního vzdělávacího programu:

„My jsme malí kamarádi, poznávat svět nás baví“

Záměr třídního vzdělávacího programu: Děti se vzdělávají dle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a principů programu „Začít spolu“. Vycházíme ze Školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“. Cílem našeho TVP je děti rozvíjet po všech stránkách jejich osobnosti.  Vytvářet vhodné podmínky pro pohybové, sebeobslužné, komunikační dovednosti . Mít dobré vztahy  jak se svými vrstevníky, tak s dospělými v mateřské škole.  Rozvíjet schopnost dítěte spolupracovat s druhými dětmi, podporovat zdravý vývoj dítěte a vést ke zdravému životnímu stylu. Nabízet dětem zdravé potraviny, učit je vyrábět a pít ovocné šťávy, jíst ovoce a  zeleninu.  Chceme děti vhodně motivovat k chuti a zájmu o vzdělávání a také k poznávání přírody kolem sebe. K poznávání světa kolem nás budeme využívat naši školní zahradu, vycházky a exkurze. Budeme se vzdělávat v integrovaných blocích, které nám umožní odemknout klíčem kouzelný svět poznávání.   Učit je ctít pravidla a rituály v denním životě a společně sdílet své prožitky a radosti s kamarády ve třídě.

Našim společným cílem bude: Vytvářet pro děti prostředí pohody, radosti z prožité činnosti, vychovávat je v harmonicky rozvinutou osobnost.

Podporovat samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, učit je zdravému životnímu stylu.

Ve vzdělávání upřednostňovat prožitkové učení a smyslové vnímání jako základ přirozeného poznání.  Podporovat sounáležitost s přírodou, s její ochranou.

Rozvíjet komunikační schopnosti dítěte formou her, recitace, zpěvu, pohádek a dramatiky.

Děti se budou učit naslouchat si navzájem, respektovat, spolupracovat. Vytvoříme společně s dětmi pravidla vzájemného soužití ve třídě.

Budou se učit dbát o bezpečnost svou i druhých při pobytu mimo mateřskou školu a bezpečnost na cestě.

Cílem bude vzdělávat děti s pozitivním vztahem k sobě i druhému, k ohleduplnosti k přírodě  a schopnosti se dále rozvíjet a vzdělávat.


 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena