V tomto oddělení RÁKOSNÍČEK vyučují paní učitelky  Radka Mynářová a Ing. et Bc. Olga Golasová a asistent pedagoga Pavla Bracková
  


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě:  27
Třída věkově heterogenní: 3 - 7 let

Charakteristika třídy Rákosníček - školní rok 2022-2023

 Ve třídě Rákosníček je ve školním roce 2022/2023 zapsáno 27 dětí, z toho 15 dívek a 12 chlapců. Jedná se o třídu věkově heterogenní od 3 do 7 let, z toho je 7 předškoláků.
Předškolákům budeme poskytovat zvýšenou pozornost prostřednictvím pracovních listů, grafomotorických cviků a individuálních činností pro všestranný rozvoj a úspěšné zvládnutí zápisu do základní školy a povinné školní docházky.
Ve třídě je vzděláváno jedno dítě se SVP, kterému bude vypracován individuální vzdělávací plán a dvě děti s odlišným mateřským jazykem.
S dětmi budou pracovat paní učitelky Mgr. et Bc. Olga Golasová, Radka Mynářová a chůva Pavla Bracková.
Děti budou vzdělávány dle nového RVP PV, školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“  a v programu Začít spolu. Z těchto programů vychází i třídní vzdělávací program s názvem: „ Paskovníčkovo putování“.

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ve třídě Rákosníček pro školní rok 2022 - 2023

Motto:     „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě!“

Třídní vzdělávací program s názvem „Paskovníčkovo putování“ je v souladu s RVP pro MŠ, programu Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“.  Vychází z potřeb a zájmů dětí, konkrétních podmínek MŠ, tj. velikosti školy, počtu a složení dětí – věkové rozpětí dětí, spolupráce s rodiči i dalšími subjekty.
    
Hlavním cílem třídního vzdělávacího plánu je:
        - rozvíjet osobnost dětí pomocí přirozené výchovy,
        - posilovat u dětí jejich zdravé sebevědomí,
        - podporovat jejich tvůrčí schopnosti a dovednosti,
        - získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí,
        - osvojit si základní hodnoty, na nichž je založena naše společnost,
a to vše s individuálním přístupem ke každému z nich.

Budeme se snažit, aby bylo vzdělávání uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne, týdne, měsíce a roku vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Chceme zařazovat i didakticky zacílené činnosti, ve kterých budeme společně s dítětem naplňovat konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení bude vždy založené na aktivní účasti dítěte a bude založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.
Využívat k tomu budeme všech dostupných pomůcek, které jsou k dispozici tak, aby děti byly co nejméně závislé na pomoci dospělých. K tomuto učení jsou přizpůsobena jednotlivá centra aktivit, která jsou motivující a zároveň respektující psychohygienické požadavky na osobnost dítěte (tzn. neohrožující prostředí).
•    omezíme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení
•    prvky hry a tvořivosti budou obsaženy ve všech činnostech.
•    s dětmi budeme pracovat na základě daných témat, která budou vycházet z myšlenkových map, které budeme tvořit společně.
•    budeme upřednostňovat smyslové vnímání.
•    zařadíme jazykové chvilky – rozvoj jazykových a komunikačních schopností a dovedností.
•    učení a jeho formy budou založené na interaktivním procesu: učitel – dítě, dítě – dítě.

Chceme být pro děti průvodci a rádci a budeme jim pomáhat a vést je k tomu, aby začaly chápat a poznávat svět kolem sebe, aby samy měly chuť svět objevovat, zkoumat a pozorovat. Budeme děti podporovat k tvořivosti a k samostatnosti. Ukážeme jim, jak důležité je respektovat a mít úctu jeden k druhému, ale i to, mít úctu k prostředí ve kterém žijeme i k přírodě, která nás obklopuje. Ukážeme dětem, že i ten nejmenší článek v přírodě je důležitý a má význam, proto je každý z nás jedinečný a výjimečný.
 Děti jsou naše budoucnost. Vše co do nich v předškolním věku vložíme se nám a naší společnosti vrátí. Proto je připravme do života co nejlépe, s láskou a pochopením.

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2009 - 2022 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies user preferences
Cookies, které se ukládají automaticky na našich stránkách nepoužíváme k žádným marketingovým či statistickým účelům.
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.