V tomto oddělení RÁKOSNÍČEK vyučují paní učitelky  Radka Mynářová a Ing. et Bc. Olga Golasová

  


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 25 dětí
Třída věkově heterogenní:  2,5 - 5 let
 

Charakteristika třídy Rákosníček 2019/ 2020

Ve třídě Rákosníček je ve školním roce 2019/2020 zapsáno 25 dětí. Z toho je 14 chlapců a 11 děvčat. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí 2,5 - 5 let.  Celkem šest dětí navštěvovalo třídu Rákosníček i v loňském roce a osm dětí navštěvovalo třídu Cipísek.

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ve třídě Rákosníček

Motto:            Dělej malé věci s velkou chutí. 

Třídní vzdělávací program s názvem „ Za poznáním s veverkou Emilkou“ vychází z RVP pro MŠ, programu Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“ a je zaměřen zejména na environmentální problematiku, které se budeme věnovat během celého školního roku, a také na kooperaci mezi dětmi a dopravu.

Naším hlavním cílem je ve třídě Rákosníček rozvíjet osobnost dětí pomocí přirozené výchovy, dále pak posilovat u dětí jejich zdravé sebevědomí, podporovat jejich tvůrčí schopnosti a samostatnost, a to vše s ohledem na jejich povahu a s individuálním přístupek ke každému z nich.

Budeme se snažit, aby bylo vzdělávání uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne, týdne, měsíce a roku vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Chceme zařazovat i didakticky zacílené činnosti, ve kterých budeme společně s dítětem naplňovat konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení bude vždy založené na aktivní účasti dítěte a bude založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.

Využívat k tomu budeme všech dostupných pomůcek, které jsou k dispozici tak, aby děti byly co nejmíň závislé na pomoci dospělých. K tomuto učení jsou přizpůsobena jednotlivá centra aktivit, která jsou motivující a zároveň respektující psychohygienické požadavky na osobnost dítěte (tzn. neohrožující prostředí.

  • omezíme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení
  • prvky hry a tvořivosti budou obsaženy ve všech činnostech.
  • s dětmi budeme pracovat na základě daných témat, která budou vycházet z myšlenkových map, které budeme tvořit společně.
  • budeme upřednostňovat smyslové vnímání.
  • zařadíme jazykové chvilky – rozvoj jazykových a komunikačních schopností a dovedností.
  • učení a jeho formy budou založené na interaktivním procesu: učitel – dítě, dítě – dítě.

Chceme být pro děti průvodci a rádci a budeme jim pomáhat a vést je k tomu, aby začaly chápat a poznávat svět kolem sebe, aby samy měly chuť svět objevovat, zkoumat a pozorovat. Budeme děti podporovat v tvořivosti a v samostatnosti. Ukážeme jim, jak důležité je respektovat a mít úctu jeden k druhému, ale i to, mít úctu k prostředí ve kterém žijeme i k přírodě, která nás obklopuje. Ukážeme dětem, že i ten nejmenší článek v přírodě je důležitý a má význam, proto je každý z nás jedinečný a výjimečný.

Děti jsou naše budoucnost. Vše co do nich v předškolním věku vložíme se nám a naší společnosti vrátí. Proto je připravme do života co nejlépe, s láskou a pochopením.

           

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena