V tomto oddělení RÁKOSNÍČEK vyučují paní učitelky  Radka Mynářová a Ing. et Bc. Olga Golasová, chůva Pavla Bracková

  


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě:  25
Třída věkově heterogenní: 2 - 7 let

Charakteristika třídy Rákosníček - školní rok 2020-2021

Ve třídě Rákosníček je ve školním roce 2020/2021 zapsáno 25 dětí, z toho 13 dívek a 12 chlapců. Jedná se o třídu věkově heterogenní od 2 do 7 let, z toho je 7 předškoláků.

Předškolákům budeme poskytovat zvýšenou pozornost prostřednictvím pracovních listů, grafomotorických cviků a individuálních činností pro všestranný rozvoj a úspěšné zvládnutí zápisu do základní školy a povinné školní docházky.

Ve třídě je integrováno jedno dítě se SVP a bude pro něj vypracován individuální vzdělávací plán.

S dětmi budou pracovat paní učitelky Mgr. et Bc. Olga Golasová, Radka Mynářová a chůva Pavla Bracková.

Děti budou vzdělávány dle nového RVP PV, školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“  a v programu Začít spolu. Z těchto programů vychází i třídní vzdělávací program s názvem: „ Putování skřítka Rákosníčka s mravenci do hmyzí říše“.

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ve třídě Rákosníček

pro školní rok 2020/2021

Motto:            „S úsměvem si pojďme hrát, společně svět poznávat“

            Třídní vzdělávací program s názvem „ Putování skřítka Rákosníčka s mravenci do hmyzí říše“  je v souladu s RVP pro MŠ, programu Začít spolu a školního vzdělávacího programu s názvem: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“.  Vychází z potřeb a zájmů dětí, konkrétních podmínek MŠ, tj. velikosti školy, počtu a složení dětí – věkové rozpětí dětí, spolupráce s rodiči i dalšími subjekty.

Hlavním cílem třídního vzdělávacího plánu je:

                        - rozvíjet osobnost dětí  pomocí přirozené výchovy,

                        - posilovat u dětí jejich zdravé sebevědomí,

                        - podporovat jejich tvůrčí schopnosti a dovednosti,

                        - získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí,

                        - osvojit si základní hodnoty, na nichž je založena naše společnost, a to vše s individuálním přístupem ke každému z nich.

            Budeme se snažit, aby bylo vzdělávání uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne, týdne, měsíce a roku vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Chceme zařazovat i didakticky zacílené činnosti, ve kterých budeme společně s dítětem naplňovat konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení bude vždy založené na aktivní účasti dítěte a bude založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.

Využívat k tomu budeme všech dostupných pomůcek, které jsou k dispozici tak, aby děti byly co nejméně závislé na pomoci dospělých. K tomuto učení jsou přizpůsobena jednotlivá centra aktivit, která jsou motivující a zároveň respektující psychohygienické požadavky na osobnost dítěte (tzn. neohrožující prostředí).

  • omezíme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení
  • prvky hry a tvořivosti budou obsaženy ve všech činnostech.
  • s dětmi budeme pracovat na základě daných témat, která budou vycházet z myšlenkových map, které budeme tvořit společně.
  • budeme upřednostňovat smyslové vnímání.
  • zařadíme jazykové chvilky – rozvoj jazykových a komunikačních schopností a dovedností.
  • učení a jeho formy budou založené na interaktivním procesu: učitel – dítě, dítě – dítě.

            Chceme být pro děti průvodci a rádci a budeme jim pomáhat a vést je k tomu, aby začaly chápat a poznávat svět kolem sebe, aby samy měly chuť svět objevovat, zkoumat a pozorovat. Budeme děti podporovat k tvořivosti a k samostatnosti. Ukážeme jim, jak důležité je respektovat a mít úctu jeden k druhému, ale i to, mít úctu k prostředí ve kterém žijeme i k přírodě, která nás obklopuje. Ukážeme dětem, že i ten nejmenší článek v přírodě je důležitý a má význam, proto je každý z nás jedinečný a výjimečný.

            Děti jsou naše budoucnost. Vše co do nich v předškolním věku vložíme se nám a naší společnosti vrátí. Proto je připravme do života co nejlépe, s láskou a pochopením.

           

 

 

 

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena