V této třídě KRTEČEK vyučují paní učitelky Bc. Taťána Řehová,
Sabina Šebestová,Lic. a asistentka pedagoga Ivana Marynčáková 


(pro zvětšení fotografií na něj klikněte)
 

 Co jsme se už naučili Počet dětí ve třídě: 25
Třída věkově heterogenní

 

Charakteristika  třídy  KRTEČEK  - školní rok 2020 - 2021

Ve třídě Krteček je ve školním roce 2020-2021 zapsáno 25 dětí. Z toho je 16 chlapců a  9 děvčat. Jedná se o třídu věkově heterogenní, děti mají v rozmezí mezi třemi až sedmi roky, z toho je 12 předškoláků.

Skupinu předškoláků tvoří 12 dětí, kterým budeme poskytovat zvýšenou pozornost prostřednictvím pracovních listů, grafomotorických cviků a individuálních činností pro všestranný rozvoj a úspěšné zvládnutí zápisu do základní školy a povinné školní docházky. Přibude do třídy pět nových dětí, které se budeme snažit co nejlépe začlenit .

S dětmi budou pracovat paní učitelky  Bc. Taťána Řehová, Sabina Šebestová Lic. a asistent pedagoga paní Ivana Marynčáková.

 Děti budou vzdělávány dle nového RVP PV, školního vzdělávacího programu, který má název: „Děti z kouzelné zahrady u zámku“  a v programu Začít spolu. Z těchto programů vychází i třídní vzdělávací program s názvem:

„ Dobrodružné putování veverky Emilky a kamaráda Luckyho za poznáním“

 

Charakteristika TVP ve školním roce 2020 - 2021

Třídní vzdělávací program pod názvem „Dobrodružné putování veverky Emilky, skřítka Medovníčka za poznáním medií“ je celoročním motivačním projektem zaměřeným převážně na mediální gramotnost, na objevování světa technologií, vytváření zdravého životního stylu- rozumného přístupu k masmédiím, podporu vhodných aktivit k trávení volného času a psychické odolnosti. Zároveň prohlubování a upevňování kladného vztahu k přírodě, k lidem, nejbližšímu okolí a k ochraně životního prostředí. Tento projekt nás provede celým rokem, děti seznámí se situacemi, které jim přináší život v rodině, v mateřské škole, na vesnici, mezi kamarády, v přírodě, ale i ve světě kolem nás. Umožní dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět.  V projektu se budou odrážet, vzájemně prolínat a ovlivňovat všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). Bude kladen důraz na bezprostřední kontakt se skutečností, na pozorování a poznávání.                              

Cíl:
Cílem našeho třídního vzdělávacího projektu je podporovat mediální gramotnost a osvojit si základní principy při práci s masmédii, což není v předškolním věku jednoduché. Na druhé straně je dobré, aby u dětí vznikalo již v tomto věku povědomí o dobrém i negativním vlivu masmédií. Dále cílem bude vedení dětí ke komunikaci, osvojení si pracovat na určitém cíli, a to vše formou hry, zábavných a motivovaných činností a hlavně formou prožitkového učení. Vést děti ke kladnému vztahu a úctě k přírodě, světu kolem sebe, lidem, ke kamarádům a samotnému životu a vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, sebedůvěry.   

 

 

 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena