Třída Ferda Mravenec - Co jsme se už naučili

Září 

V měsíci září se děti ve třídě Ferda Mravenec seznamovaly a adaptovaly na MŠ, na nové kamarády a prostředí. Mladší děti si zvykaly trávit delší čas odloučeni od rodičů. Seznamovaly se s režimem dne a učily se pravidlům třídy. Dbali jsme na jejich dodržování, a také jsme se zaměřili na zvládání sebeobsluhy – oblékání, svlékání, osobní hygienu a samostatnost při stolování. Pravidla třídy si děti samy namalovaly, aby si je lépe zapamatovaly. Děti byly první dny v MŠ poučeny o bezpečnosti ve třídě, na zahradě i při procházkách. S dětmi jsme se naučili jednoduché písničky a básničky. Vedli jsme rozhovory o ovoci a zelenině – proč je důležité je zařadit do našeho jídelníčku. Také jsme si procvičili pojmenování a poznávání základních barev, počítání do 10, vytleskávání a počítání slabik. S dětmi jsme trávili čas na zahradě MŠ, chodili do parku přes novou lávku a sbírali přírodniny. Navštívili jsme i Paskovský zámek, kde jsme zhlédli výstavu dřevěných kostelíků pod vedením paní G. Klimundové. Na konci měsíce jsme s dětmi vyráběli z přírodnin ptáčky a zeleninovou zahrádku na Výstavu ovoce a zeleniny v KCP. Také nás navštívili sokolníci, kteří nás hravou formou seznámili s různými dravci.

 

Říjen 

Tento měsíc se děti seznámily s lesními zvířaty – učily se je poznat a pojmenovat. Naučily se básničku „Do lesa dnes půjdeme“. Dále se děti seznámily se stromy a keři – rozpoznat listnaté – jehličnaté stromy, rozdíl mezi keřem a stromem, seznamovaly se s názvy plodů (kaštan, žalud, bukvice, …) a následně s nimi tvořily koláže. Často jsme chodili do parku, kde jsme si tyto vědomosti vyzkoušeli. Děti si procvičovaly vytleskávání slabik, určovaly první a poslední písmeno ve slově. Také jsme se snažili, aby děti naslouchaly druhému a uměly vyprávět své zážitky a prožitky. Ke konci měsíce jsme s předškoláky vyšláply první z pěti naplánovaných vrcholů na Opálenou. Tento výlet si všichni moc užili. 

 

Listopad

Měsíc listopad jsme započali tématem „Kouzelné zámecké strašení“. Tématicky jsme s dětmi vyzdobili třídu, šatnu i vchod do MŠ. Pečlivě jsme se připravovali na Zámecké strašení, které nakonec proběhlo v rámci MŠ v naší tělocvičně. Děti měly možnost projít si strašidelnou stezkou, a za odměnu dostaly nádherné perníčky, které pro ně upekla naše paní kuchařka Eva Hložánková. Druhý týden jsme nazvaly „Tetka chřipka“. Vyprávěli jsme si zážitky z návštěv doktora, a proč se nemusíme doktora bát, jak je důležité jíst zdravě a trávit více času na čerstvém vzduchu. Třetí týden jsme se zaměřili na naše tělo. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací jako například proč máme v těle kosti a orgány – učily se některé z nich pojmenovat. Děti si pro představu vyzkoušely pokusy zaměřené na to, jak pracuje srdce, mozek a žaludek. Naučili jsme se básničku „Moje tělo mozek řídí“ a procvičili písničku „Hlava, ramena“. Poslední týden v měsíci jsme se připravovali na příchod Mikuláše, anděla a čerta. Děti vyrobily krásné dekorace, kterými jsme společně vyzdobili třídu a naučili jsme se pro ně krátké pásmo písní a básní. Celý měsíc jsme rytmizovali, rozkládali slova na slabiky, určovali první písmeno ve slově, vyzkoušeli jsme si dechová cvičení a logopedické cviky, rozvíjeli jsme zrakovou a sluchovou percepci, a v neposlední řadě jsme si procvičili grafomotorické cviky.

 

Prosinec

V tomto měsíci jsme ve třídě Ferda Mravenec měli téma „Všechny svátky slavíme, tradicí se držíme “.  Děti se seznamovaly s vánočními zvyky a tradicemi, s významem svátků pro člověka.  Vánočně jsme si vyzdobili třídu, hernu i chodbu výrobky dětí. 4. prosince nás navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Děti si připravily pro nebeskou návštěvu obrázky a naučily se písničky a básničky, které se Mikuláši moc líbily. Předvánoční čas jsme si s dětmi užili plnými doušky – pekli a zdobili jsme cukroví, vytvářeli jsme vánoční přáníčka a svícínky, které si děti odnesly domů, zpívaly koledy, … Pomyslnou tečkou tohoto pohádkového období bylo posezení u stromečku, pod kterým děti našly dárky. Nejdůležitějším aspektem pro nás byla vánoční pohoda, která nás provázela celým měsícem.

 

Leden

V měsíci lednu 2022 jsme se s dětmi ve třídě věnovali několika tématům spojeným s tradicemi navazujícími na uplynulé Vánoce a hlavně zimnímu období.
Vzpomínali jsme na Vánoce, vyprávěli jsme si jak děti prožily svátky v kruhu rodiny, jaké dostaly dárky a jaké tradice se u nich doma dodržovaly. Seznámili jsme se s tradicí Tří králů, děti se naučily písničku „Tři králové“, vyrobily si korunky a zahráli jsme si na Tři krále.
V dalším období nás čekal týden karnevalového veselí. Děti si užily karneval s Hopsalínem, který proběhl v dopoledních hodinách v prostorách mateřské školy. Děti si vyrobily masky, dorazily v kostýmech, pomáhaly s výzdobou třídy. Společně s maminkami připravily chutné a zdravé občerstvení ke slavnostní tabuli v karnevalový den. Po karnevalu jsme se věnovali s dětmi zimnímu času. Seznámili jsme se se zimními sporty, zimními radovánkami a s dodržováním bezpečnosti při těchto činnostech. Některé z nich si děti díky nadílce sněhu vyzkoušely. Chodili jsem s dětmi bobovat, stavěli jsme sněhuláky a hráli koulovanou. Také jsme nezapomínali na zvířátka a pravidelně jsme navštěvovali zámecký park, kde jsme krmili ptáčky a do krmelce jsme nosili nasušené žaludy a kaštany. S dětmi jsme si povídali o životě v zimě na severním pólu, o jeho obyvatelích a o zvířatech, které tam žijí. Děti si vyrobily tučňáky, postavily iglú, naučili jsme se písničku „Grónská zem“ a hráli jsme si na eskymáky. Během celého měsíce jsme se zaměřili na poznávání přírody s ohledem na roční období. Připravili jsme dětem podnětné prostředí pro získávání nových informací a prožitků.

 

Únor

V tomto měsíci jsme ve třídě Ferda Mravenec měli téma „Zima, zimička“. V prvním týdnu jsme si užili legraci se „Sněhuláčkem, panáčkem“. Na školní zahradě děti hrály pohybové hry, bohužel bez sněhové nadílky. Druhý a třetí únorový týden jsme se starali o zvířátka, které je možné vidět na školní zahradě. Pro ptáčky jsme vyráběli krmítka, pro srnky jsme si připravili kaštany, sledovali jsme zvířecí stopy ve sněhu. V posledním týdnu jsme si pověděli vše o masopustu. Děti malovaly masopustní masky a vytvořily společnou koláž, naučily se písničku „To je zlaté posvícení“, upekly si zdravé sušenky a usmažily Masopustní koblížky. Také jsme si uspořádali Masopustní průvod Paskovem. Děti přišly s nádherných maskách s hromadou masopustních dobrot.  Pomocí básniček jsme si procvičili hlásky Ď, Ť, Ň.  Celý měsíc jsme si náležitě užili.

 

Březen 

S dětmi jsme se v měsíci březnu společně s veverkou Emilkou věnovali knihám, a to především dětským knihám, které si děti nosily z domu a s těmito jsme pracovali. S dětmi jsme dále s příchodem jara objevovali krásy přírody a našeho města, které začalo rozkvétat.  Učili jsme se poznávat jarní květiny, děti si zasadily do truhlíku bylinky, nechali jsme si naklíčit fazolky a hrášek, děti odšťavňují ovoce a zeleninu, naučili se třídit zdravé a nezdravé potraviny. Vedeme děti ke zdravé výživě.  Společně s veverkou Emilkou jsme poznávali velké a známé stavby našeho města Paskova. Děti měly za úkol naučit se svou adresu, a je třeba říci, že se tohoto úkolu velmi dobře zhostily. Náš program byl velmi nabitý. Shlédli jsme v mateřské škole divadelní představení Kašpárkovo divadlo, které se dětem  moc líbilo. Rozloučili jsme se se zimou. Utopili jsme v řece Olešné Morénu, čímž jsme zahnali paní Zimu nadobro. Předškolní děti vyrazily vlakem z Paskova do  Frenštátu pod Radhoštěm, kde zdolaly druhý vrchol Beskyd a to Horečky. Jednalo se o veliký sportovní výkon dětí, který byl plný zážitků a hlavně proběhl za krásného sluníčkového počasí. Koncem měsíce jsme se zaměřili na vzduch, který dýcháme, celkově na ovzduší v našem městě. Vyzkoušeli jsme si pokus se záchytem prachových částic a nečistot ve vzduchu na zahradě MŠ. Předškolní děti budou v této aktivitě pokračovat i během pobytu ve škole v přírodě na Horní Bečvě. Poslední tečkou uplynulého měsíce byla návštěva naší mateřské školy domorodci z Konga, kteří nám představili africkou kulturu, převedli nám svůj um a dovednost hry na bubny a jejich tanec. Všichni společně jsme si zatančili a zazpívali.  Pomalu se s dětmi připravujeme na blížící se velikonoční svátky. Vyzdobili jsme si jarními květinkami truhlíky, květináče, a to jak ve třídě, tak před vchodem do naší třídy.   

 

Duben

Měsíc duben jsme započali tématem Domácí zvířata a jejich mláďata. Procvičili jsme si názvy zvířat na statku a jejich mláďat. Také jsme vedli rozhovory, čím se zvířátka živí a jaký mají užitek. V tento týden jely děti předškolního věku na školu v přírodě. Také proběhlo Mistrovství školek Slezské brány v Raškovicích, kde děti soutěžily v mnoha disciplínách. Druhý týden jsme se připravovali na Velikonoce. Vedli jsme rozhovory o velikonočních tradicích, zaseli jsme osení, vyzdobili jsme si třídu, hernu i šatnu, zasadili jsme si jarní květiny, které donesly děti z domova a naučili se velikonoční koledy.  Jelikož byl třetí týden zápis do ZŠ, zaměřili jsme se na téma „Už půjdu do školy“.  Děti popisovaly své aktovky, které už většina doma má. Zaměřili jsme se ovládání řeči, hovor ve vhodně formulovaných větách, samostatnost při vyjadřování své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi a porozumění slyšenému slovu. Také jsme se prošli kolem budovy ZŠ a ukázali si, kde děti budou příští rok chodit do školy, kde na obědy, kde do družiny, a kde cvičit. Poslední týden jsme nazvali „Červená, žlutá, zelená, víme co to znamená“. Procvičili jsme si pravidla provozu, bezpečnost při chůzi po chodníku a přecházení vozovky. V úterý jeli předškoláci do Frýdku – Místku na dopravní hřiště, kde si pod vedením městských policistek vyzkoušeli bezpečnou jízdu na koloběžkách. Měsíc duben jsme zakončili rejem čarodějnic. Všichni jsme do MŠ přišli v kostýmech čarodějnic a čarodějů, usmažili jsme si vaječinu, procvičili jsme si let na koštěti, prolézali jsme pod pavučinou plnou obrovských pavouků a na konec jsme si sáhli do „strachového“ pytle pro odměnu. 

kremilek
cipisek
krtecek
rakosnicek
makova-panenka
ferda-mravenec

Copyright © 2018 Mateřská škola Paskov | Všechna práva vyhrazena

Save
Cookies nastavení
Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách zůstanete i nadále, souhlasíte s jejich používáním. VÍCE INFORMACÍ O COOKIES ZDE
Souhlasím
Nesouhlasím
Informace
Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro přístup, správné a bezproblémové fungování stránek a pro zajištění bezpečnosti stránek.